Momentum Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Momentum Lab
Mô tả Using a step by step approach to have the learner discover the law of conservation of momentum
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá law of conservation of momentum, momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Jim Hewitt
Trường / Tổ chức John F. Kennedy Middle School
Ngày đăng ký 16/11/2018
Ngày cập nhật 16/11/2018