RLC Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề RLC Circuits
Mô tả Investigation of resonance, impediance, selectivity, and average power in RLC circuits.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá RLC, power, resonance
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Eric Roebuck
Email liên lạc ejroebuck@gmail.com
Trường / Tổ chức Endicott College
Ngày đăng ký 28/10/2018
Ngày cập nhật 28/10/2018