Generating Equivalent Expressions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Generating Equivalent Expressions
Mô tả • Identify equivalent expressions by evaluating for the same value of the variable • Identify equivalent expressions using properties of operations • Generate equivalent expressions using properties of operations • Identify parts of an expression using mathematical terms; view one or more parts of an expression as a single entity; define: expression, coefficient, term, like terms
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá coefficient, equivalent expressions, like terms, term
Mô phỏng Biểu thức (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry
Email liên lạc amanda.mcgarry@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 06/09/2018
Ngày cập nhật 06/09/2018