Electric Field Simulation Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Field Simulation Activity
Mô tả This activity will show students the basic properties of electric charges.
Chủ đề Khác
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá attraction, charge, force, repulsion
Mô phỏng Hockey điện


Tác giả Dafna Acosta
Trường / Tổ chức CUNY Hunter College
Ngày đăng ký 23/04/2018
Ngày cập nhật 23/04/2018