Hukum Snellius


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hukum Snellius
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá hukum snellius, indeks bias, sudut kritis
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Endra Putra Raharja dan Hamzah
Email liên lạc endra1300007025@webmail.uad.ac.id
Trường / Tổ chức Program Studi Magister Pendidikan Fisika, Program Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan
Ngày đăng ký 28/03/2018
Ngày cập nhật 29/03/2018