Hukum Snellius


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Hukum Snellius
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Indonesian
คำสำคัญ hukum snellius, indeks bias, sudut kritis
สถานการณ์จำลอง การหักเหแสง


ผู้เขียน Endra Putra Raharja dan Hamzah
โรงเรียน/หน่วยงาน Program Studi Magister Pendidikan Fisika, Program Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan
ส่งข้อมูลแล้ว 28/3/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 29/3/2018