Guided Activity - Greenhouse Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Guided Activity - Greenhouse Effect
Mô tả This activity was written for my Earth Science 101 class. Gives a guided activity using all three simulation tabs. Used as an online extra credit activity for the class.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Greenhouse, gases
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Timothy Kerr
Trường / Tổ chức The Community College of Baltimore County
Ngày đăng ký 09/10/2017
Ngày cập nhật 09/10/2017