Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab
Mô tả The activity was designed for Physical Science students (9th grade) and Electronics students (8th grade) to build virtual DC circuits to compare the results of bulb brightness between series and parallel circuits.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá DC, bulb comparison, circuit, parallel, series
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Guy Belleman
Trường / Tổ chức Brussels American School
Ngày đăng ký 03/10/2017
Ngày cập nhật 03/10/2017