States of Matte Inquiry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matte Inquiry
Mô tả This activity takes students through an inquiry-based exploration of states of matter, particle motion, and phase changes.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá phase changes, phases, states of matter
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Jeff Drach
Trường / Tổ chức York Community High School
Ngày đăng ký 31/08/2017
Ngày cập nhật 31/08/2017