Discovering Snell's law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Discovering Snell's law
Mô tả The lab has students collect data and determine a connection between the ratio's that exist within Snell's Law -- hence deriving the Law. In addition, student's will investigate total internal reflection.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá guided inquiry activity
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5)


Tác giả Jonathan Carlson
Trường / Tổ chức Brent International School Manila
Ngày đăng ký 12/08/2017
Ngày cập nhật 12/08/2017