Kepler's Laws and Orbits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kepler's Laws and Orbits
Mô tả Activity runs through shapes of orbits and links these orbits to Kepler's first two laws of planetary motion
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kepler's Laws; Orbits; Planetary Motion; Stars; Planets; Satellites
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5)


Tác giả Simon Lees
Trường / Tổ chức St Hildas
Ngày đăng ký 15/07/2017
Ngày cập nhật 15/07/2017