Ohm's Law Relationships


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ohm's Law Relationships
Mô tả Students learn to establish the relationships between the current and the resistance by graphing and calculating the slopes
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ohm's Law, electric current, resistance, voltage
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5)


Tác giả Alexandra Chukhareva
Trường / Tổ chức CUNY Hunter College
Ngày đăng ký 06/04/2017
Ngày cập nhật 06/04/2017