Guided Inquiry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Guided Inquiry
Mô tả This is a lab designed to introduce students to Thermodynamics. The activity is intended let students discover concepts and beat back misconceptions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá heat, inquiry, lab, temp, thermodynamics
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Karl Foxhoven
Trường / Tổ chức Omaha Public Schools
Ngày đăng ký 03/04/2017
Ngày cập nhật 03/04/2017