Operon Modeling 2.0


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Operon Modeling 2.0
Mô tả Just an in-class simulation activity. The last question was added from an MIT biology course published on the web.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP Biology
Mô phỏng Gene Machine: The Lac Operon


Tác giả Bob Kuhn
Email liên lạc kuhn@fultonschools.org
Trường / Tổ chức Centennial High School
Ngày đăng ký 21/03/2017
Ngày cập nhật 21/03/2017