Reflection in a plane surface


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reflection in a plane surface
Mô tả This allows students to determine the law of reflection from collected data
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Reflection; Law of reflection; plane surfaces
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Simon Lees
Trường / Tổ chức St Hildas
Ngày đăng ký 02/03/2017
Ngày cập nhật 02/03/2017