The Basics of Gene Expression


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Basics of Gene Expression
Mô tả This presentation covers the basics of how DNA is transcribed and translated, and the different players in these processes, and is a theoretical guide to the associated PhET animation.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá DNA, genetics, mRNA destroyer, molecular biology, polymerase, promoter, transcription factor
Mô phỏng Cấu trúc gene : Những điều cơ bản


Tác giả Sarina Lalla
Email liên lạc sarina.lalla@mail.mcgill.ca
Trường / Tổ chức McGill University
Ngày đăng ký 09/11/2016
Ngày cập nhật 09/11/2016