Super Basic Gas Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Super Basic Gas Law
Mô tả Students are allowed to explore the simulation and make some quick generalizations about gases. They are asked to provide data evidence from their interactions with the sim. One sided, minimal writing, developed for alternative ed.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, K-5, Khác, Middle School
Loại Khác, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá alternative ed
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Lisa Bulat
Trường / Tổ chức Learning Options High School
Ngày đăng ký 10/05/2016
Ngày cập nhật 10/05/2016