States of Matter Basics Student Guide


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter Basics Student Guide
Mô tả For more advanced junior high students just getting introduced to states of matter, this is an open-ended guide for exploring the relationships between temperature, pressure, and volume.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá states of matter
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Kim Miller
Trường / Tổ chức Goleta Valley Junior High
Ngày đăng ký 11/04/2016
Ngày cập nhật 11/04/2016