Back to the Basics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Back to the Basics
Mô tả This will help students again the foundations they missed early on in their education.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, K-5, Middle School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá basic math, division, fractions, multiplication
Mô phỏng Số học, Tạo ra một phân số


Tác giả Nyetta Abernathy
Trường / Tổ chức UNLV
Ngày đăng ký 06/04/2016
Ngày cập nhật 06/04/2016