Back to the Basics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Back to the Basics
Mô tả This will help students again the foundations they missed early on in their education.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá basic math, division, fractions, multiplication
Mô phỏng Số học, Tạo ra một phân số


Tác giả Nyetta Abernathy
Email liên lạc abernn1@unlv.nevada.edu
Trường / Tổ chức UNLV
Ngày đăng ký 06/04/2016
Ngày cập nhật 06/04/2016