Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Resistors in Parallel and Series Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Resistors in Parallel and Series Lab
Mô tả This lab is designed for high school physics students. Students will learn about Ohm's Law, Kirchhoff's two laws (current law and voltage law), and how to calculate the total resistance in a parallel and series circuit.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kirchhoff's Laws, Ohm's Law, Resistors in Parallel and Series
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)


Tác giả Milla Shin
Trường / Tổ chức The American School in Japan
Ngày đăng ký 24/03/2016
Ngày cập nhật 24/03/2016