States of Matter Modeling


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter Modeling
Mô tả Students share their current models about how particles move in states of matter. Then they interact with the simulation, and alter their models.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas, liquid, matter, models, of, solid, states
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Chuck Faber
Trường / Tổ chức Pine Hollow Middle School
Ngày đăng ký 21/02/2016
Ngày cập nhật 21/02/2016