Virtual Collisions Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Virtual Collisions Lab
Mô tả This lab activity uses the Phet simulation to understand the various types of collisions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Collisions, Conservation of Momentum, Momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Danny Diamond
Trường / Tổ chức Carpintria High School
Ngày đăng ký 16/02/2016
Ngày cập nhật 16/02/2016