skate park


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề skate park
Mô tả phy class
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá skate park Energy
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Annetta Serulla
Email liên lạc aserulla@email.itt-tech.edu
Trường / Tổ chức ITT Tech
Ngày đăng ký 12/01/2016
Ngày cập nhật 12/01/2016