skate park


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề skate park
Mô tả phy class
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá skate park Energy
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Annetta Serulla
Trường / Tổ chức ITT Tech
Ngày đăng ký 12/01/2016
Ngày cập nhật 12/01/2016