Molecule Shapes Advanced


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecule Shapes Advanced
Mô tả An activity in which students learn all the shapes normally used in learning the VSEPR system of predicting molecular shapes. http://kaffee.50webs.com/Science/activities/Chem/Activity.PhET.Molecule.Shapes.Advanced.Inquiry.html
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Lewis, VSEPR, basic chemistry, bent, bipyramidal, bond, chemistry, covalent, diagram, education, electron, geometry, high school chemistry, linear, lone, lone pair, model, molecular, molecule, octahedral, pair, pentagonal, planar, pyramidal, square, tetrahedral, trigonal
Mô phỏng Hình dạng phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử


Tác giả Aaron Keller
Trường / Tổ chức Scarborough High School
Ngày đăng ký 11/01/2016
Ngày cập nhật 11/01/2016