Light and Atoms


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Light and Atoms
Mô tả This activity is designed as a guided inquiry lab in which students investigate the effects of solution concentration, path length, and solution color on absorption. Students determine the optimum wavelength to use for detection given solutions based on color. They also look at the relationship between transmittance and absorbance and utilize graphical analysis of data collected to investigate relationships.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá absorptivity, beer's law, light, solution concentration
Mô phỏng Định luật Beer (HTML5), Phòng thí nghiệm Định luật Beer


Tác giả Lyric Portwood
Email liên lạc lyricshea97@bellsouth.net
Trường / Tổ chức South Paulding High School
Ngày đăng ký 03/01/2016
Ngày cập nhật 03/01/2016