Praktische opdracht breking en terugkaatsing Havo 4


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Praktische opdracht breking en terugkaatsing Havo 4
Mô tả Een korte opdracht om verder kennis te maken met de wet van Snel en totale interne reflectie. Beetje geleend van een van de Engelse teksten.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá 30 min, intro
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Kees Lazonder
Email liên lạc lazonder@gmail.com
Trường / Tổ chức IVKO
Ngày đăng ký 22/11/2015
Ngày cập nhật 22/11/2015