Phase Changes using States of Matter Sim


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Phase Changes using States of Matter Sim
Mô tả A lab using neon, water and oxygen models to get students to describe the effect of temperature and pressure on the phase of gases and liquids and to explore the triple point of water.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Phase Changes, States of Matter
Mô phỏng Các trạng thái của vật chất


Tác giả Mary Arny
Trường / Tổ chức Northwest-Shoals Community College
Ngày đăng ký 19/11/2015
Ngày cập nhật 19/11/2015