Investigating Ions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating Ions
Mô tả This activity helps students understand why ions form in the patterns they do (group related trends)
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atomic theory, ions, noble gas configuration
Mô phỏng Tạo dựng nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Emily Bones
Trường / Tổ chức Saint Andrew's School
Ngày đăng ký 09/10/2015
Ngày cập nhật 09/10/2015