Waves on a string


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves on a string
Mô tả An activity to describe wave motion, effects of changing frequency, wave speed and tension.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Standing Waves, Waves, transverse waves.
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Kim Diate and Jovelyn Ysa-al
Trường / Tổ chức MSU-Iligan Institute of Technology
Ngày đăng ký 30/08/2015
Ngày cập nhật 30/08/2015