Phases of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Phases of Matter
Mô tả Lab exploring the phases of matter at a molecular level and how molecules change phases.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Molecules, gas, lab, liquid, matter, solid
Mô phỏng Ma sát (HTML5), Ma sát, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất, Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Dr. Wendy Adams
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 28/12/2016