Simple Harmonic Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Simple Harmonic Motion
Mô tả
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Simple Harmonic Motion
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Eric Aurand
Trường / Tổ chức Arizona State University
Ngày đăng ký 07/04/2015
Ngày cập nhật 07/04/2015