Simple Harmonic Motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنیدعنوان Simple Harmonic Motion
شرح
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Simple Harmonic Motion
شبیه سازی ها جرم ها و فنرها


نویسنده Eric Aurand
ایمیل تماس eaurand@asu.edu
مدرسه / سازمان Arizona State University
ارسال شده 4/7/15
بروزرسانی شده 4/7/15