Comparing Fractions with Like Numerators and Denominators


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Comparing Fractions with Like Numerators and Denominators
Mô tả In this activity you will explore fractions. You will be looking closely at numerators and denominators to determine their relationship to size in order to compare fractions with the same numerator or denominator.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Comparing Fractions, Denominator, Numerator
Mô phỏng Phân số nhập môn


Tác giả Margaret McCabe
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 15/03/2015
Ngày cập nhật 15/03/2015