Scaling Shapes Activity and Lesson A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Scaling Shapes Activity and Lesson
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá area, dilation, perimeter, scale factor, similar shape, similarity
Mô phỏng Diện tích (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 17/02/2015
Ngày cập nhật 04/08/2015