Energy Forms and Changes PhET Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Forms and Changes PhET Lab
Mô tả I used this as question students answer in class, I encourage them to write down as many details as possible.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Energy Flow, Spesific Heat
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Elizabeth Hobbs
Email liên lạc elizabeth.hobbs@washington.k12.mo.us
Trường / Tổ chức Washington High School, MO
Ngày đăng ký 14/01/2015
Ngày cập nhật 14/01/2015