Energy Skate Park-NGSS aligned HS Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park-NGSS aligned HS
Mô tả Summer of 2014, a work group was formed to write lessons that align with both PhET design and facilitation principles and Next Generation Science Standards. The work group wrote a design template and some lessons. This particular example has a student handout that is longer than PhET research would say is ideal, but is a good demonstration of the process of aligning both PhET and NGSS. This lesson has not been updated for use with the html5 version images or screen hints but could be used.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation, energy, ngss, phet
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5), Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản, Ma sát (HTML5), Ma sát


Tác giả PhET NGSS 2014 Workgroup
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 17/11/2014
Ngày cập nhật 06/02/2021