Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration
Mô tả This interactive lecture demonstration has the following learning goals - Students will be able to: (a) Distinguish between kinetic energy (KE), potential energy (PE) and total energy; (b) Apply the terms low and high PE for objects attracted to each other; (c) Identify electrostatic interactions as the force affecting the PE of atoms and molecules; (d) apply the terms low and high PE for atoms attracted to each other, resulting in bonds with different bond enthalpies; (e) Describe, at the particle-level, what happens during a phase change; (f) Apply the terms KE and PE for states of matter; (g) Connect particle-level descriptions of matter, including different phases, with macroscopic observations/properties.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Chứng minh
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bonding, density, electrostatic force, energy, kinetic energy, phase change, potential energy, states of matter
Mô phỏng Tương tác nguyên tử (HTML5), Tương tác nguyên tử, Công viên trượt ván., Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất, Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5), Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Ted Clark, Julia Chamberlain
Email liên lạc yuenying.carpenter@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 28/12/2016