Investigation of a Solution’s Color (Qualitative) - Guided Inquiry Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigation of a Solution’s Color (Qualitative) - Guided Inquiry Activity
Mô tả The learning goal of this guided-inquiry activity is as follows: Students will be able to describe the relationship between solution concentration and color intensity for various metal ions
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá color, concentration, solute, solution
Mô phỏng Nồng độ (HTML5), Nồng độ


Tác giả Ted Clark, Julia Chamberlain
Email liên lạc phethelp@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 23/06/2015