Balancing Chemical Equations - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Chemical Equations - Clicker Questions
Mô tả Clicker questions used with the Balancing Chemical Equations simulation, with annotations.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balancing chemical equations, chemical equations, conservation of mass
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Cân bằng phương trình phản ứng hoá học


Tác giả Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 01/07/2015