Balancing Chemical Equations - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Balancing Chemical Equations - Clicker Questions
คำบรรยาย Clicker questions used with the Balancing Chemical Equations simulation, with annotations.
วิชา เคมี
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ
ประเภท ข้อคำถามเชิงแนวคิดแบบปรนัย
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ balancing chemical equations, chemical equations, conservation of mass
สถานการณ์จำลอง การดุลสมการเคมี (HTML5), การดุลสมการเคมี


ผู้เขียน Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 5/11/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 1/7/2015