Build an Atom - Guided-Inquiry Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Build an Atom - Guided-Inquiry Activity
Mô tả The learning goals of this guided-inquiry activity are as follows -- Students will be able to, Students will be able to: (1) Use information about the number of protons, neutrons, and electrons to, identify an element and its position on the periodic table, determine whether an atom is neutral or an ion, and predict the charge and determine the mass of an atom or ion; (2) Relate the number of protons, neutrons and electrons to representations, including atomic symbols and the symbols found on the periodic table; and (3) Explain: element symbol, charge, atomic number, mass number, and isotope.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atomic number, atomic symbol, electrons, ion, isotope symbol, isotopes, mass number, neutrons, protons
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Timothy Herzog, Emily Moore
Email liên lạc phethelp@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 23/06/2015