Total Internal Reflection


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Total Internal Reflection
Mô tả Students have the opportunity to experiment with total internal reflection and then derive and apply the formula for the critical angle
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Bending Light, Light, Reflection, Refraction, Total Internal Reflection
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Shawn Templin
Trường / Tổ chức Hillsborough High School
Ngày đăng ký 01/05/2014
Ngày cập nhật 01/05/2014