Making Molecules


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Making Molecules
Mô tả Students will use the simulation to construct molecular models, name the compounds and draw ball and stick models. Students will also make their own compounds and identify them.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ball and stick models, Naming compounds, polar/nonpolar bonds
Mô phỏng Tạo dựng một Phân tử


Tác giả Paul Grafstrom
Trường / Tổ chức Roseau School District 682
Ngày đăng ký 24/03/2014
Ngày cập nhật 24/03/2014