Static Fluid Pressure and Fluid Flow


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Static Fluid Pressure and Fluid Flow
Mô tả An inquiry lab asking students to apply concepts of fluid flow and pressure.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Fluid, Pressure
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả Shawn Templin
Trường / Tổ chức Hillsborough High School
Ngày đăng ký 05/12/2013
Ngày cập nhật 05/12/2013