OHM Kanunu


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề OHM Kanunu
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá OHM Kanunu
Mô phỏng Định luật Ohm


Tác giả Selman Elmacıoğlu
Email liên lạc Selman_Elmcoglu@hotmail.com
Trường / Tổ chức Marmara Üniversitesi
Ngày đăng ký 03/12/2013
Ngày cập nhật 19/05/2015