Flow stretching and DNA extension A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Flow stretching and DNA extension
Mô tả This tutorial introduces flow stretching and the force-extension properties of DNA.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá DNA, flow stretching
Mô phỏng Kẹp quang và ứng dụng, Kéo căng DNA


Tác giả Allen Price
Trường / Tổ chức Emmanuel College
Ngày đăng ký 28/05/2013
Ngày cập nhật 08/06/2013