Flow stretching and DNA extension การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Flow stretching and DNA extension
คำบรรยาย This tutorial introduces flow stretching and the force-extension properties of DNA.
วิชา ชีววิทยา
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ DNA, flow stretching
สถานการณ์จำลอง Optical Tweezers and Applications, Stretching DNA


ผู้เขียน Allen Price
โรงเรียน/หน่วยงาน Emmanuel College
ส่งข้อมูลแล้ว 28/5/2013
อัพเดทข้อมูลแล้ว 8/6/2013