Fluids Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Fluids Lab
Mô tả Introduction inquiry-based lab to buoyancy and fluid flow.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bernoulli, buoyancy, fluid flow, fluid mechanics, pressure
Mô phỏng Sự nổi, Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả Travis Brown
Trường / Tổ chức Clear Creek High School
Ngày đăng ký 09/05/2013
Ngày cập nhật 09/05/2013