Masses and Springs: Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Masses and Springs: Energy
Mô tả Students will use this simulation to explore the conservation of energy theory.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá kinetic energy, potential energy, total energy
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Leslie Yam
Trường / Tổ chức HUNTER COLLEGE
Ngày đăng ký 26/03/2013
Ngày cập nhật 26/03/2013