Electrical Circuits (Series vs Parallel)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electrical Circuits (Series vs Parallel)
Mô tả The purpose of this activity is to have students create a simple and parallel series circuits while making observations and predictions.
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuit, electricity, parallel, phet, series, simple
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Constantina
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 17/03/2013
Ngày cập nhật 17/03/2013